Tags: history

 • Learn to Speak Vietnamese for Italian Speakers

  Xin chào, ngày tốt, làm thế nào bạn ?, Tôi tốt. cảm ơn bạn, và bạn ?, bạn đều được chào đón, tên của bạn là gì ?, tôi tên là Nam, rất vui được gặp…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $33.19 Digital: $4.99
 • Learn to Speak Vietnamese for Indonesian Speakers

  Xin chào, ngày tốt, làm thế nào bạn ?, Tôi tốt. cảm ơn bạn, và bạn ?, bạn đều được chào đón, tên của bạn là gì ?, tôi tên là Nam, rất vui được gặp…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $33.59 Digital: $4.99
 • Learn to Speak Vietnamese for Hindi Speakers

  Xin chào, ngày tốt, làm thế nào bạn ?, Tôi tốt. cảm ơn bạn, và bạn ?, bạn đều được chào đón, tên của bạn là gì ?, tôi tên là Nam, rất vui được gặp…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $33.59 Digital: $4.99
 • Learn to Speak Vietnamese for German Speakers

  Xin chào, ngày tốt, làm thế nào bạn ?, Tôi tốt. cảm ơn bạn, và bạn ?, bạn đều được chào đón, tên của bạn là gì ?, tôi tên là Nam, rất vui được gặp…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $33.19 Digital: $4.99
 • Learn to Speak Vietnamese for French Speakers

  Xin chào, ngày tốt, làm thế nào bạn ?, Tôi tốt. cảm ơn bạn, và bạn ?, bạn đều được chào đón, tên của bạn là gì ?, tôi tên là Nam, rất vui được gặp…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $33.59 Digital: $4.99
 • Learn to Speak Vietnamese for English Speakers

  Xin chào, ngày tốt, làm thế nào bạn ?, Tôi tốt. cảm ơn bạn, và bạn ?, bạn đều được chào đón, tên của bạn là gì ?, tôi tên là Nam, rất vui được gặp…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $33.19 Digital: $4.99
 • Learn to Speak Russian for Spanish Speakers

  привет, добрый день, как ты ?, я в порядке. спасибо, и вы ?, вы можете, как тебя зовут ?, Меня зовут Нам, приятно встретиться с вами, увидимся позже,…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $34.79 Digital: $4.99
 • Learn to Speak Russian for Portuguese Speakers

  привет, добрый день, как ты ?, я в порядке. спасибо, и вы ?, вы можете, как тебя зовут ?, Меня зовут Нам, приятно встретиться с вами, увидимся позже,…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $34.79 Digital: $4.99
 • Learn to Speak Russian for Mandarin Chinese Speakers

  привет, добрый день, как ты ?, я в порядке. спасибо, и вы ?, вы можете, как тебя зовут ?, Меня зовут Нам, приятно встретиться с вами, увидимся позже,…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $34.79 Digital: $4.99
 • Learn to Speak Russian for Korean Speakers

  привет, добрый день, как ты ?, я в порядке. спасибо, и вы ?, вы можете, как тебя зовут ?, Меня зовут Нам, приятно встретиться с вами, увидимся позже,…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $34.79 Digital: $4.99

« Prev 1 2 3  4  5 6 7 Next »