Category: Education

 • Learn to Speak English for Japanese Speakers

  hello, good day, how are you?, I am fine. thank you, and you?, you are welcome, what is your name?, my name is Nam, nice to meet you, see you later,…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $56.39 Digital: $4.99
 • Learn to Speak English for Italian Speakers

  hello, good day, how are you?, I am fine. thank you, and you?, you are welcome, what is your name?, my name is Nam, nice to meet you, see you later,…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $54.79 Digital: $4.99
 • Learn to Speak English for Indonesian Speakers

  hello, good day, how are you?, I am fine. thank you, and you?, you are welcome, what is your name?, my name is Nam, nice to meet you, see you later,…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $55.99 Digital: $4.99
 • Learn to Speak English for Hindi Speakers

  hello, good day, how are you?, I am fine. thank you, and you?, you are welcome, what is your name?, my name is Nam, nice to meet you, see you later,…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $55.99 Digital: $4.99
 • Learn to Speak English for German Speakers

  hello, good day, how are you?, I am fine. thank you, and you?, you are welcome, what is your name?, my name is Nam, nice to meet you, see you later,…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $53.99 Digital: $4.99
 • Learn to Speak English for French Speakers

  hello, good day, how are you?, I am fine. thank you, and you?, you are welcome, what is your name?, my name is Nam, nice to meet you, see you later,…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $55.19 Digital: $4.99
 • Learn to Speak Spanish for Vietnamese Speakers

  Xin chào, ngày tốt, làm thế nào bạn ?, Tôi tốt. cảm ơn bạn, và bạn ?, bạn đều được chào đón, tên của bạn là gì ?, tôi tên là Nam, rất vui được gặp…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $60.39 Digital: $4.99
 • Learn to Speak Spanish for Russian Speakers

  привет, добрый день, как ты ?, я в порядке. спасибо, и вы ?, вы можете, как тебя зовут ?, Меня зовут Нам, приятно встретиться с вами, увидимся позже,…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $60.39 Digital: $4.99
 • Learn to Speak Spanish for Portuguese Speakers

  Olá, bom dia, como vai você ?, Eu estou bem. obrigado, e você ?, Você é bem-vindo, o que é o seu nome ?, meu nome é Nam, prazer em conhecê-lo, vê-lo…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $59.59 Digital: $4.99
 • Learn to Speak Spanish for Mandarin Chinese Speakers

  你好,好日子,你怎麼樣?我很好。謝謝你,你?你是受歡迎的,你叫什麼名字?我的名字是南,很高興見到你,見到你以後,請,是,否 hello, good day, how are you?, I am fine. thank you, and you?, you are welcome, what…

  Standard / 8.25" x 10.75"
  Print + Digital: $59.19 Digital: $4.99

« Prev 10 11 12  13  14 15 16 Next »